The KULENOVIC  C o l l e c t i o n


Bronze gu (wine goblet )
 
China – Shang Dynasty 
15 centyry B.C.